Magisterské štúdium

» Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj

(2-ročné denné štúdium) - v dvoch zameraniach (študent si jedno vyberie pri zápise na magisterské štúdium):

Ekonomická, sociálna a politická geografia a územný rozvoj
Demografia a populačná geografia

Magisterský študijný program „Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj“ je v Slovenskej republike jediným magisterským študijným programom v rámci študijného odboru vedy o Zemi, ktorý sa špecializuje prednostne na problematiky spoločensky orientovanej geografie (ekonomická, sociálna, politická) a demografie. Takto zameraný študijný program vychádza z dlhoročných skúseností pracoviska so vzdelávaním v tejto oblasti a zohľadňuje rastúcu potrebu špecializáciu prípravy geografov. Tomuto špecifickému zameraniu je prispôsobená aj jeho členenie na dve zamerania – ekonomická, sociálna a politická geografia a územný rozvoj (1) a demografia a populačná geografia (2). Obidve zamerania, nadväzujú aj na bakalársky program s podobnými zameraniami. Štúdium je otvorené aj záujemcom ktorí absolvovali bakalárske štúdium v príbuzných študijných programoch, i na iných univerzitách.
Absolventi sú pripravovaní primárne na samostatné odborné, výskumné, analytické a riadiace pozície vo verejnom sektore a verejnej správe všetkých úrovní, v podnikateľskom, i neziskovom sektore. Počas štúdia sa rozvíjajú schopnosti analyzovať ekonomické, sociálne, politické a demografické procesy, procesy rozvoja celej hierarchie priestorových jednotiek. Okrem všeobecných znalostí odboru vedia tvorivo použiť kvantitatívne a kvalitatívne metódy, techniky demografického a demogeografického výskumu, urbánnej a regionálnej analýzy, analýz verejnej politiky, skúmania priestorovej organizácie verejnej. Významnou prednosťou absolventa je znalosť práce s geoinformačnými technológiami. Veľký dôraz pri príprave sa kladie na schopnosť samostatne formulovať a prezentovať výsledky svojej práce formou štúdií, analýz, projektov, kartografických výstupov, ako i plánovacích a programových dokumentov. Študenti sú z praktických hľadísk pripravovaní na hľadanie alternatív riešenia identifikovaných problémov, formulovanie politických doporučení, plánovanie verejných politík s priestorovými znakmi, ako aj hodnotenie ich implementácie. Značná pozornosť sa venuje ich príprave na spoluúčasť v procesoch plánovania a riadenia miest a regiónov, vrátane vidieckych, rozvoju schopností v projektovom manažmente, správe a analýze podnikových operácii (najmä v priestorovom kontexte).

Od profilácie štúdia sa odvíjajú možné hlavné kariérne dráhy – administratívno-manažérske pozície (verejná správa, podnikateľské služby, neziskový sektor), analytické a dátovo orientované pozície (s využitím prípravy v metódach výskumu, štatistike, základoch dátovej vedy, geoinformatike a vizualizácii dát), či špecializácia na vybrané oblasti pôsobenia (napr. vo vzťahu k rozvoju území, parciálnym sektorom ekonomiky a jednotlivým podnikateľským subjektom v nich podnikajúcim, verejnej správy, podľa zamerania diplomovej práce a praxe). Typické absolventské povolania sú napr. štátny radca v štátnej správe, referent v samospráve, projektový resp. programový manažér (všetky sektory), analytik v spoločnostiach rôzneho zamerania, rôzne informatické povolania (najmä v aplikáciách s využitím GIS), personalista/manažér ľudských zdrojov, spracovateľ častí PHSR a územných plánov, manažér logistiky a distribúcie, pracovník v médiách (redaktori), projektový manažér projektov spolufinancovaných z eurofondov, realitný agent, bankový a hypotekárny špecialista, manažér v cestovnom ruchu (cestovné kancelárie, hotelierstvo). Postupom času sa absolventi presadzujú aj v riadiacich pozíciách (tím lídri, vedúci oddelení a odborov, až exekutívne manažérske pozície).» späť na ponuku študijných programov