Doktorandské štúdium

» Humánna geografia a demografia

(4-ročné denné, 5-ročné externé štúdium)

Študijný program humánna geografia a demografia je v Slovenskej republike jediným doktorandským študijným programom v rámci študijného odboru vedy o Zemi, ktorý sa špecializuje na problematiku humánnej geografie a demografie. Nadväzuje na bakalársky program a magisterský stupeň podobného zamerania, ale je prístupný aj absolventom príbuzných disciplín (napr. ekonómia a manažment, priestorové plánovanie, politické vedy, sociológia a sociálna antropológia, informatika).

Absolventi sú pripravovaní primárne na samostatné výskumné, analytické a riadiace pozície v inštitúciách výskumu, na univerzitách, organizáciách štátnej správy a samosprávy všetkých úrovní, v podnikateľskom i neziskovom sektore. Ovládajú najnovšie poznatky a trendy výskumu vo svojej špecializácii. Poznajú aktuálne priority výskumu i v kontexte spoločenského vývoja. Počas štúdia sa rozvíjajú schopnosti analyzovať ekonomické, sociálne, politické a demografické procesy, procesy rozvoja celej hierarchie priestorových jednotiek, od lokálnej až po nadnárodnú. Absolventi vedia tvorivo použiť náročné kvantitatívne a kvalitatívne metódy, pripravovať originálne dátové súbory, aplikovať techniky demografického a demogeografického výskumu, urbánnej a regionálnej analýzy, analýz verejnej politiky a riadenia sociálno-ekonomických systémov. Veľký dôraz pri príprave sa kladie na schopnosť samostatne formulovať výskumné projekty, prezentovať výsledky svojej práce formou štúdií, analýz, projektov, kartografických výstupov, publikačných výstupov medzinárodného štandardu, uskutočňovať vzdelávacie aktivity (či už prezenčne, alebo v online priestore). Študenti sú z praktických hľadísk pripravovaní na navrhovanie nových projektov výskumu, samostatné zvládnutie špecializovanej výskumnej agendy, hľadanie alternatív riešenia identifikovaných problémov, formulovanie politických doporučení, plánovanie verejných politík s priestorovými znakmi, ako aj hodnotenie ich implementácie. Sú pripravovaní pracovať vo výskumných tímoch, koordinovať výskumnú prácu, byť zodpovední za materiálne zabezpečenie a celkovú kvalitu výstupov práce.

Každoročne katedra prijíma 1-3 študentov na interné doktorandské štúdium v študijnom programe humánna geografia a demografia.

» bližšie informácie o doktorandskom štúdiu na stránke fakulty

» späť na ponuku študijných programov