Výkumná činnosť katedry

Katedra sa orientuje na výskum vo viacerých disciplínach humánnej geografie a demogeografie. V rámci humánnej geografie sa koncentruje na skúmanie problémov v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a politickej geografie. Podrobne študuje problematiku regionálnej diferenciácie územia Slovenska, urbánneho a vidieckeho rozvoja, priestorových aspektov verejnej správy, miestneho ekonomického rozvoja, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja, aplikácie e-governmentu a pod. Osobitná pozornosť sa venuje štúdiu demografických procesov a štruktúr, demografickým prognózam, populačnej a sociálnej politike. Dôležité miesto vo vedeckom výskume si našlo rozpracovanie a aplikácia exaktných metód modelovania, humánno-geografickej regionalizácie, analýz priestorových sietí a tokov, využívanie GIS, ako i prognózovania socioekonomických systémov. Na druhej strane silné zastúpenie má aj využívanie kvalitatívnych metód napr. pri výskume chudoby, marginálnych regiónov, sociálnej exklúzie, cestovného ruchu.

Pracovisko je úspešné v získavaní podpory svojich výskumných projektov ako v domácich, tak aj v zahraničných grantových agentúrach. Pracovníci katedry participovali na viacerých projektoch aplikovaného výskumu, analýzach pre inštitúcie štátnej správy a samosprávy, i privátne podnikateľské subjekty. Patríme k najvýznamnejším pracoviskám na Slovensku pripravujúcim pôvodné mapové diela a atlasy. Výsledky výskumu pracovníci pravidelne prezentujú v popredných vedeckých časopisoch registrovaných v databázach SCI a SCOPUS.

 Prehľad vybraných vedeckých publikácií pracovníkov katedry vydaných počas roku 2021. 2022