Študujte na katedre kde kvalita výskumu a vzdelávania je prioritou

Ak zvažujete študovať u nás mali by ste predovšetkým vedieť, že:

naši absolventi sa podľa svojej špecializácie dlhodobo uplatňujú na kariérne perspektívnych a platovo atraktívnych pracovných pozíciách v súkromnom, verejnom i neziskovom sektore,
v súkromnom sektore sa zamestnávajú najmä v administratíve a strednom manažmente veľkých súkromných spoločností (vrátane nadnárodných), vo finančnom sektore, médiách (printové i elektronické) a reklame, v doprave a logistike, cestovnom ruchu a hotelierstve, doprave a logistike, v stavebníctve a sektore nehnuteľností, IT sektore (najmä geoinformatike), zakladajú vlastné podniky,
vo verejnom sektore prevažuje zamestnávanie na ministerstvách, v miestnej a regionálnej verejnej správe (okresné úrady, miestne samosprávy, úrady samosprávneho kraja), špecializovanej verejnej správe (katastrálne úrady, daňové úrady, úrady práce a sociálnych vecí a pod.), pri riadení projektov EÚ, na pracoviskách štatistického úradu, viacerí absolventi zastávajú volené funkcie,
v neziskovom sektore sa uplatňujú predovšetkým ako projektoví manažéri nadácii a neziskových organizácií.

Na katedre sa dajú študovať v súčasnosti nasledujúce akreditované odbory:

Ekonomická a politická geografia a demografi (bakalárske 3-ročné denné štúdium)
          v dvoch zameraniach (študent si jedno vyberie pri zápise do štúdia):
          Ekonomická a politická geografia
          Demografia, migrácia a ľudské zdroj
Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj (magisterské 2. ročné denné štúdium)
          v dvoch zameraniach (študent si jedno vyberie pri zápise do štúdia):
          Ekonomická, sociálna a politická geografia a územný rozvoj
          Demografia a populačná geografia
humánna geografia a demografia (doktorandské 4. ročné denné aj 5. ročné externé štúdium)

Prečo študovať práve u nás:

okrem na Slovensku unikátnej špecializácie na ekonomickú, sociálnu, politickú geografiu a územný rozvoj (rozvoj regiónov, miest, vidieka), je katedra aj jediným pracoviskom na Slovensku, kde sa dá študovať demografia. V oblasti demografie úzko spolupracujeme najmä s pracovníkmi Štatistického úradu SR a Výskumného demografického centra (Infostat).
na katedre pracujú 3 univerzitní profesori (jeden na čiastočný úväzok), 5 docenti a jeden vedecko-výskumný pracovník kat. IIa - všetci získali tieto hodnosti na Univerzite Komenského. Katedra je jednoznačne najkvalitnejším geografickým pracoviskom v oblasti humánnej geografie a demografie na Slovensku,
všetci učitelia a vedeckí pracovníci majú vedeckú hodnosť PhD - všetci ju získali na Univerzite Komenského,
pracovníci katedry (s jednou výnimkou) nemajú ďalšie úväzky na iných vysokých školách a venujú sa plne výskumu a študentom na katedre,
viacerí pracovníci absolvovali dlhodobé pobyty (dlhšie ako jeden semester) na popredných zahraničných univerzitách (napr. London School of Economics, Cambridge University, Queen Mary University of London, School of Planning and Architecture New Delhi, Vienna University of Economics, University of Szeged),
pracovníci katedry publikovali v najkvalitnejších impaktovaných časopisoch v zahraničí (napr. Area, Environment and Planning C: Government and Policy, Economic Geography, Geoforum, Progress in Planning, Applied Geography, Journal of Maps, Applied Research in Quality of Life atď.), SCI a SCOPUS časopisoch na Slovensku (Ekonomický časopis, Sociológia, Historický časopis, Geografický časopis), publikáciách gestorovaných významnými medzinárodnými inštitúciami (napr. World Bank, OECD),
práce pracovníkov katedry boli citované na najprestížnejších časopisoch registrovaných v Science Citation Index (ako napr. Annals of American Association of Geographers, Progress in Human Geography, Urban Studies, Regional Studies atď.),
katedra riešila v posledných rokoch tri projekty financované grantovou agentúrou APVV a tri výskumné projekty financované grantovou agentúrou VEGA. Pracovníci katedry pravidelne participujú na významných medzinárodných projektoch (7FP, COST, INTERREG),
katedra má veľmi bohatú sieť partnerských pracovísk, vrátane pracovísk na študentskú výmenu Erasmus (Bremen University, Freie University Berlin, Adam Mickiewicz University Poznaň, Warsaw University, University of Lodž, Karlova Univerzita Praha, Univerzity Palackého v Olomouci, Ostravská Univerzita, L. Eötvös University Budapest, University Szeged, University de León, University of Minho – Guimares, Université Blaise Pascal Clermond-Ferrand),
katedra sa dlhodobo aktívne podieľa na aktivitách Commission on Geography of Governance v rámci Medzinárodnej geografickej únie (International Geographical Union),
pracovníci katedry spolupracovali na viacerých významných projektoch pre spoločenskú prax (z významnejších napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy, projektoch pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo práce, sociálneho rozvoja a rodiny, viacerí pracovníci sa podieľajú na práci poradných orgánov ministerstiev,
katedra sa môže pri pedagogickom procese oprieť o spoluprácu s ostatnými pracoviskami Geografickej sekcie PRIF UK (spolu tvoria výrazne najväčšie a najkvalitnejšie univerzitné geografické pracovisko na Slovensku).

Našu orientáciu na kvalitu vedeckej a pedagogickej práce potvrdzujú aj nasledujúce skutočnosti:

v rokoch 2017-2020 pracovníci katedry publikovali 21 štúdií registrovaných v najprestížnejšej medzinárodnej databáze indexovaných časopisov Current Contents (tzv. karentované časopisy) a 47 štúdií registrovaných v druhej najprestížnejšej medzinárodnej databáze indexovaných časopisov SCOPUS (bez prekryvov),
v rokoch 2017-2020 boli vedecké práce publikované našimi pracovníkmi vyše 500 krát citované v časopisoch registrovaných v najvýznamnejších databázach SCI a SCOPUS,
za posledných 15 rokov pracovníci publikovali, alebo editorsky pripravili monografie, resp. kapitoly v monografiách, ktoré boli vydané v najprestížnejších svetových vydavateľstvách vedeckej literatúry (Springer, Ashgate/Routledge, Wiley, Lambert, L’Harmattan, Leske+Budrich, Edward Elgar), viaceré monografie a atlasy vyšli v rámci vydavateľstva Univerzity Komenského a ďalších slovenských vydavateľstvách,
v rámci permanentného úsilia o aktualizáciu vzdelávacieho procesu od r. 2010 pripravili pracovníci katedry 10 nových, alebo výrazne prepracovaných vysokoškolských učebníc a skrípt, vrátane učebníc pre magisterský stupeň štúdia,
od akademického roku 2020/2021 ponúkame programy na všetkých stupňoch štúdia (resp. zamerania v ich rámci), ktoré lepšie zodpovedajú aktuálnym trendom vo vede a súčasne lepšie reflektujú potreby dobrého uplatnenia našich absolventov,
do pedagogického procesu sme zaviedli v posledných rokoch nové predmety zamerané na politiky EÚ a projektový manažment, posilnili sme prípravu v oblasti aplikácii GIS, ponúkame viaceré predmety v anglickom jazyku (aj pre študentov anglických programov fakulty a študentov programu ERASMUS+ prichádzajúcich zo zahraničia).

Na záver

Štúdium geografie je vhodnou prípravou pre kariéru v riadiacej sfére. Napĺňa svojou podstatou prípravy predstavy o širšie chápanej „štátovede“ ako príprave pre pôsobenie vo vládnych inštitúciách, diplomacii, medzinárodných inštitúciách. Dobre zoznamuje aj s fungovaním rôznych podnikateľských aktivít a špecifikami rôznych sektorov ekonomiky. Medzi absolventmi preto nachádzame mnoho verejne činných (napr. ministrov vlád po celom svete), či podnikateľsky úspešných osobností.

geografiu študovali, alebo učili napr.
Princ William - Vojvoda z Cambridge, bývalá britská premiérka Theresa May, kanadský premiér Justin Trudeau, Michael Jordan (basketbalista), Anita Roddick (zakladateľka siete obchodov The Body Shop), filozof Imanuel Kant, Matka Tereza, bývalý primátor Prahy Tomáš Hudeček, ale aj Augusto Pinochet, či Peter Kropotkin (známy anarchista a revolucionár).

Podrobnejšie informácie:

  študijných odboroch - www.fns.uniba.sk
  o našich publikačných aktivitách – www.uniba.sk (služby akademickej knižnice)
  o katedre, jej pracovníkoch, výskume – www.humannageografia.sk